بررسی نشانه های نقوش برجسته...(بخش5)

دین هخامنشیان

     دین در حکومت هخامنشیان دارای چه جایگاهی بود و چه نقشی را ایفاء می کرد؟ دین در امپراتوری هخامنشیان نقش مهمی را به عنوان یک سیستم سازمان دهنده ی فرهنگی و اقتصادی بر عهده داشت. دین ایرانیان در دوره ی هخامنشیان، موضوعی است که اتفاق نظر علمی کمی روی آن وجود دارد. هنگامی که ایرانیان برای نخستین بار به ترکیب دوره ی آغازین تاریخ وارد شدند، نظریه های متعددی مطرح شد مبنی بر اینکه عقاید دینی ایرانیان ارتباط نزدیکی با عقاید دینی هندواروپایی ها[1] در همان برهه ی زمانی داشته است[2].

 آیا هخامنشیان، زردشتی یا حداقل پیروان این پیامبر بودند؟ آیا پیام او را درک می کردند؟ می توان گفت که شاید داریوش و حتی خشیارشاه و جانشینان آنها زردشتی بوده اند.[3]نکته ی مهمّی که اهمیت فراوان دارد؛ لحن کتیبه های داریوش است که بسیار تحت تأثیر آموزه های زردتشت قرار داشته است،[4] به هر حال فقط یک چنین پاسخ ساده یی به این پرسش امکان پذیر است. ولی آیا تمامی مردم آن عصر پیرو زردتشت بودند؟ طبق نظریه ای که "مهرداد بهار" بیان می کند[5]در آن دوران تعداد معتنابهی آئین و دین  رایج بوده است. در این دوره روحانیون سنتی مادی تأثیر بیشتری بر مردم عادی داشتند و عبادات و عقاید مردمی بیشتر تحت تأثیر تماس با دیگر مردمان و مذاهب بوده است. زردشتیان دوره ی هخامنشیان در واقع پیرو دینی مرکّب از آئین های مردمی آن دوره و دین درباری هخامنشیان بودند. آنچه نظریه ی پذیرش زردتشت را به عنوان دین رسمی هخامنشیان بیشتر تقویت می کند، به کارگیری گاه شماری زردشتی[6] توسط هخامنشیان و وجود نقاط مشترک بین کتیبه های هخامنشی و گاهان زردشتی[7]است. آنچه میان گاهان زردشت وکتیبه های هخامنشی مشترک است، نام اهورامزدا و وجود دو اصل اَرتَه/اَرشَه و دروغ است. اما علی رغم آنکه دین گاهانی دینی یکتا پرست است، در کتیبه های هخامنشی علاوه بر اهورامزدا که هنوز به صورت خدایی یکتا در نیامده است از خدایان دیگری هم یاد می شود.[8]


/ 0 نظر / 10 بازدید