بررسی نشانه های نقوش برجسته...(بخش13)

اسطوره و آئین

      در این گفتار به دنبال پاسخی برای این پرسش هستیم که: رابطه ی میان اسطوره و آئین چیست؟ آیا    آئین ها می توانند مجرای انتقال مفاهیم اسطوره ای از فرهنگی به فرهنگ دیگری باشند؟ انعکاس مفاهیم اسطوره ای در صورت آئین ها چگونه به نمایش درمی آید؟ مکتب اسطوره و آئین که وابسته به مطالعات مربوط به دین و اسطوره در آسیای غربی است، مدّعی وجود روابط نزدیکی میان اسطوره و آئین می باشد. مکتب اسطوره و آئین که توسط محققان انگلیسی و اسکاندیناوی پی افکنده شد با تحقیقات "هوک"[1]       شروع شد؛ اما محققانی چون "فریزر"، "هریسون"[2]، "کرنفورد"[3]   و" موری"[4] آن را تکمیل کردند. « به نظر ایشان اسطوره از میان زندگی آئینی مردم بیرون می آید و همراه گفتاری مراسم نمایشی- آئینی است...»[5] بنا به نظر "هوک"، با انتقال مفاهیم اسطوره ای و در هم آمیختگی فرهنگ ها، مایه های اصیل آئینی در جامعه ی آسیای غربی پا برجا مانده بوده است. این امر سبب بازسازی چهارچوب اصلی اسطوره ها در قالب آئین های مخصوص هر فرهنگ شده بود.[6] پس آئین های سرشار از اساطیر، تنها راه تبادل فرهنگی مفاهیم اسطوره ای بودند.

 نکته ی مهم دیگری که "میرچاد الیاده" به آن اشاره می کند، انتقال این مفاهیم در طول زمان می باشد، از گذشتگان به آیندگان؛ «...اسطوره ها به عنوان توضیح و تبیین سرآغازها فرا بافته شده اند...همانا آئین های سرشار از اسطوره، عقل ورزی های گذشتگان در باب مسئاله ای بود که فرهنگ های ما قبل تنها از این طریق آن را در می یافتند...»


/ 0 نظر / 10 بازدید