تحویل موقت شماره1 درس "انسان، طبیعت و معماری داخلی"

آخرین زمان ارسال متنهای تحقیق جهت تحویل موقت شماره1  : ساعت 14روزپنجشنبه، چهادهم دی ماه هزار و سیصد و نود و یک

مدارک:

       I.            متن تایپ شده در قطعA4

    II.            فونت:BNAZANIN

  III.            اندازه فونت:14

 IV.            فاصله خطوط:1.15

    V.            فاصله متن تایپ شده از سمت بالا و پایین و راست:2.5سانتیمتر

 VI.            فاصله متن تایپ شده از سمت چپ:5.5سانتیمتر

 

××توجه به این نکته ضروریست که در صورت تاخیر در ارسال متن، امتیاز این بخش از هر گروه کسر خواهد شد.

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید